JSC Halyk Global Markets

JSC Halyk Global Markets

JSC Halyk Global Markets

Tel: +7 727 259-77-20
Fax: +7 727 259-77-20
Email: [email protected]
Address: 10-11 floors, “CDC”, 240G, Nazarbayev av., Almaty, 050059

Website: https://halykgm.kz/